کارخانه شیشه سهند جام تبریز

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

سهند جام تبریز
محل پروژه

تبریز
زمان آماده سازی

پروژه اجرایی

واحدهای صنعتی