کارخانه تولید توربین مپنا (توگا)

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

گروه مپنا - توگا
محل پروژه

زمان آماده سازی

پروژه اجرایی

واحدهای صنعتی