درباره ما

درباره نوهـــا

مهندسين مشاور صنعتي نوها در آبان مـاه سـال 1360 تاسـيس شـد و طـي شـماره 42943مـورخ 1360/9/11در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد.

موضوع اساسنامه اين مهندسين مشاور انجام خدمات و مطالعات در مراحل شناسائي، توجيـه فنـي واقتصادي طرح ها، خدمات مهندسي مراحل اول، دوم و سـوم (نظـارت عاليـه و كارگـاهي) واحـدها و مجموعه هاي اداري، تجاري، مسكوني، صنعتي و ارائه خدمات مراحل سه گانـه در زمينـه تاسيسـات برقي و مكانيكي در تخصص هاي معماري، صنايع خدمات اساسي و نيرو و همچنين نظارت بر حسـن اجراء و انجام خدمات مشاوره اي در دوره راه اندازي و بهره برداري و نگهداري تخصص هاي ذكر شده ميباشد. (موضوع اساسنامه و اصلاحيه مورخ 18/02/1361).

 براساس آئين نامه جديد هيات وزيران براي تشخيص صلاحيت مهندسان مشاور، تخصـص (رشـته) وپايه صلاحيت اخذ شده اين مهندسين مشاور (براساس سايت ساجات و نامـه شـماره 85357مـورخ 18/09/1392 معاونت محترم نظارت راهبردي رياست جمهور كه تصوير آن به پيوست مي باشد) به شـرح زير است:


– پايه يك تخصص ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي


– پايه يك تخصص سازه


– پايه يك تخصص تاسيسات، برق و مكانيك


– پايه سه تخصص صنايع فلزات اساسي (نورد، ذوب و ريخته گري) و ماشين كاري مهندسين مشاور صنعتي نوها عضو جامعه مهندسان مشاور ايران مي باشد و همچنين براساس گزارش سازمان يونيدو اين شركت جز مشاورين بين المللي داراي صلاحيت اعلام شده است.

 

صلاحيت اخذ شده از تاريخ تاسيس شركت تا مرحله فوق به شرح زير ميباشد

اين مهندسين مشاور از طرف سازمان برنامه و بودجه براساس بخشنامه هاي: شماره 55/5600–108820 (مورخ 1363/08/07)  ، شماره 55/8181-12440-1 (مورخ 1364/11/04) ، شماره 55/8899–13560–1 (مورخ 1365/12/10) و شماره 55/268–586-1 (مورخ 1368/01/20)

در رسته صنايع و نيرو داراي صلاحيت تشخيص داده شد وسپس براساس ضوابط و تقسيم بندي هاي بعدي سازمان مديريت و برنامه ريزي در بخشنامه شماره 2255-939/50-102 مـورخ 1374/03/17 آن سازمان، مهندسين مشاور صنعتي نوها در رشته صنايع فلزي مشاور بـا رتبـه 3 و درجـه 1 تشـخيص صلاحيت شد كه حداقل و حداكثر كار مناسب آن 15900و 49900 ميليون ريال و تعداد كار مجـاز آن 6 كار بود. صلاحيت اين مهندسين مشاور در رشته سازه نيز در همان بخشنامه مـورد تاييـد قـرار گرفت. در بخشنامه شماره 50/8777-105/1911 مورخ 1375/05/31 حداقل و حداكثر كـار مناسـب اين مشاور به 21300 و 67200 ميليون ريال افزايش پيدا كرد.

در تاريخ 1383/04/03، هيات محترم وزيران آيين نامه جديـدي بـراي تشـخيص صـلاحيت مشـاوران تصويب كرد اين آيين نامه طي بخشنامه شـماره 20637/ت28437هــــ مـورخ 1383/04/23 رياسـت محترم جمهوري ابلاغ شد و اين مهندسين مشاور براساس نامه شماره 401/0234 مورخ 1385/06/25 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، موفق به اخذ صلاحيت در رشته هاي زير شد :

– پايه يك تخصص ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي و نظامي

– پايه يك تخصص سازه

– پايه يك تخصص صنايع فلزات اساسي (ذوب، نورد، ريخته گري) و ماشين سازي

 

دامنه خدمات نوها

اين بررسي ها با اطلاع از انديشه هاي اوليه كارفرما دربـاره پـروژه مـورد نظـر شـروع مـي شـود و بـامطالعات بازار، بررسي فرايند توليد، تعيين تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز، تعيين ساختمان هـايتوليدي، پشتيباني، جنبي و خدماتي ادامه مي يابد. سپس هزينه هاي سرمايه گذاري اوليـه، سـرمايهدر گردش، قيمت تمام شده وساير پارامتر هاي اقتصادي محاسبه مي گردد و نتيجه هاي بررسي هايفني و اقتصادي و توصيه هاي مشاور به كارفرما اعلام مي شود

 

با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین نظرات کارفرما، چند محل مناسب برای استقرار پروژه مورد نظر در سطح کشور، استان و یا منطقه مشخص می شود و گزینه برتر به کارفرما پیشنهاد می شود.

با توجه به اهداف، محدودیت ها و امکانات کارفرما، روش های مختلف اجرای پروژه مورد بررسی قرار می گیرد و مناسب ترین روش پیشنهاد می شود، تا بر آن اساس بتوان نسبت به تامین بودجه و اعتبارات، انجام مراحل مختلف مطالعات مهندسی، تدارکات، انتخاب سازندگان و پیمانکاران ذیصلاح و اجرای پروژه اقدام کرد.

این مطالعات بر اساس شرح خدمات تدوین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعات مهندسی مقدماتی (مطالعات مهندسی مرحله اول) ارائه می شود و بطور خلاصه موارد زیر را شامل می شود.

این مطالعات بر اساس مدارک و گزارش مصوب مطالعات مهندسی پایه و شرح خدمات تدوین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعات مهندسی مرحله دوم انجام می گیرد و شامل موارد زیر است:

 

  • بررسی نتایج آزمایشات مکانیکی خاک، نقشه برداری ها و غیره
  • انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی
  • تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی (در صورت نیاز)
  • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات بر اساس آخرین فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رعایت دستور العمل های مربوطه
  • تهیه برنامه زمان بندی اجرای کار
  • تهیه گزارشات مطالعات مهندسی مرحله دوم که بصورت اسناد پیمان و مدارک مناقصه ارائه می شود و شامل فرم پیمان، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان (در صورت نیاز)، مشخصات فنی، فهرست مقادیر و بها، برنامه زمان بندی کلی اجرای کار، نقشه های اجرایی و دعوت نامه شرکت در مناقصه طبق نمونه های مصوب، می باشد

در پروژه های صنعتی، مطالعات مهندسی تفصیلی نیز باید بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعات مهندسی تکنولوژی و مشخصات و نیازهای تجهیزاتی و فرایند خطوط تولید انجام شود.

  • این مهندسین مشاور با اتکا به تجارب خود در ده ها پروژه صنعتی بزرگ و کوچک که شرح آنها در بخش های بعدی این معرفی نامه داده شده، آماده است برای انجام مطالعات مهندسی پایه و مطالعات مهندسی تفصیلی تکنولوژی، تعیین فرایند تولید و انتخاب خطوط تولید،فروشندگان و سازندگان تجهیزات و ماشین آلات، تهیه قرارداد، مذاکرات قراردادی و غیره با توجه به نیازها و خواسته های کارفرما، با ایشان همکاری نماید.

این خدمات نیز طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می شود و رئوس آن بشرح زیر است:

  • همکاری در برگذاری مناقصه با کارفرما شامل آماده کردن اسناد مناقصه و دعوت نامه ها، تهیه فهرست پیمانکاران و سازندگان ذیصلاح برای دعوت به مناقصه، بررسی صلاحیت پیمانکاران و سازندگان داوطلب شرکت در مناقصه، پاسخگویی به پرسش های شرکت کنندگان در مناقصه، درخواست تمدید مدت مناقصه در صورت لزوم، شرکت در کمیسیون مناقصه و همکاری با اعضای کمیسیون مناقصه، ارزیابی فنی و اقتصادی پیشنهادات دریافتی و تهیه گزارشات مورد نیاز کارفرما در این زمینه، تکمیل قرارداد برنده مناقصه و انجام اقدامات لازم برای ابلاغ قرارداد به پیمانکار توسط کارفرما نظارت عالیه و نظارت کارگاهی شامل بررسی برنامه های زمانی تفصیلی پیشنهادی پیمانکار، تحویل زمین به پیمانکار، بررسی و تصویب مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار تدارک می کند، بررسی و تصویب نقشه های کارگاهی، نظارت مستمر بر نحوه اجرای کار با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی، تهیه و ابلاغ دستور کارهای لازم، تهیه گزارشات ماهیانه پیشرفت کار، انجام مکاتبات لازم با پیمانکار، اظهار نظر در مورد قیمت های جدید و پیشنهاد قیمت های عادلانه به کارفرما، رسیدگی به دعاوی پیمانکار، رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکار، انجام تشریفات تحویل موقت و تحویل قطعی، کمک و تشریک مساعی با کارفرما برای توافق و حل و فصل دعاوی پیمانکار و اختلافات احتمالی، تایید نقشه هـای عین ساخت، صــدور گواهینامه هــای تحویل قطعی و تکمیل کارهــا

ماموریت و چشم انداز نوهــا

پایبندی به اخلاق حرفه ایی
ارتقا کیفیت و نوآوری در خدمات
گسترش افق های جدید فعالیت
افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ما استخدام می کنیم، به تیم با استعدادهای ما بپیوندید

با ما تماس بگیرید و رزومه خود را ارسال کنید

مشتریان نوهــــا