همکاران ما

محمدرضا زارع

مدیر عامل و عضو هيات مديره

فوق لیسانس مهندسی الكترومكانيك از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ١٣٤٧

فوق ليسانس مهندسی انتقال حرارت از امپريال كالج دانشگاه لندن در سال ۱۹۷۳

حمیدرضا فلاحی

رئیس هيات مديره

لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1375

فوق لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1392

افشین اعتمادی آل آقا

عضو هیات مدیره

لیسانس مهندسی معدن از دانشگاه تهران در سال 1368

عليرضا رضوي

عضو هيات مديره

لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۵۸

احمد مومني ازندرياني

عضو هيات مديره

لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه صنعتي شريف در سال ۱۳۵۷ و فوق ليسانس از دانشگاه کنکوردیا مونترال كانادا در سال ۱۹۸۶

هرمز تيموريان

کارشناس نظارت عالیه

فوق لیسانس مهندسی الكترومكانيك از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ١٣٤٧ اخذ تخصص در مديريت صنعتي از آلمان در سال ۱۹۷۰

حسین نقشینه

سرپرست واحد برق

فوق لیسانس مهندسی برق و کنترل از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ١٣50

محمد نادری شانجانی

کارشناس ارشد طراحی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک خاک وپی از دانشگاه صنعتي امیرکبیر در سال ۱۳71

عباس مومنی

پیمان و رسیدگی

لیسانس مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی در سال ١٣75

ندا پازکی طرودی

کارشناس طراحی

لیسانس معماری از دانشگاه بابل در سال ۱۳86

حسین احمدی

کارشناس تجهیزات ساخت و تولید

فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1359