احمد مومنی ازندریانی
فارغ التحصیل رشته سازه از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1357
فوق لیسانس رشته ساختمان از دانشگاه کنکوردیامونترال کانادا در سال 1986
حسین نقشینه
فوق لیسانس رشته برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1350


محمدرضا صابری
فوق لیسانس رشته مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1352
خسرو رنجبر
فوق لیسانس رشته راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1347


محمد نادری شانجانی
فوق لیسانس رشته مکانیک خاک و پی از دانشگاه امیرکبیر در سال 1371
هرمز تیموریان
فوق لیسانس رشته الکترومکانیک از دانشگاه تهران در سال 1347


آریا ملکیان
لیسانس رشته عمران از دانشکده فنی دانشگاه تبریز در سال 1372
محمود مسعودی
فوق لیسانس رشته معماری از دانشگاه ملی در سال 1353


حسین احمدی
فوق لیسانس رشته مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1359
عباس مؤمنی
لیسانس رشته برق و الکترونیک از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1375