خدمات قابل ارائه توسط مهندسين مشاور صنعتي نوها دامنه وسيعي از خدمات مورد نياز براي طراحی و اجراي پروژه هاي صنعتي و تاسيسات زيربنايي را شامل مي شود. در ادامه این خدمات به تفضیل بیان شده اند: