مأموریت شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

مأموریت شرکت مهندسی مشاور صنعتی نوها که می توان آن را به عنوان کلی ترین و فراگیرترین هدف های سازمان معرفی نمود، برآورده سازی نیازهای صنعت با بهره گیری از حداکثر بازده تمامی منابع که در اختیار این گروه قرار دارد، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه و زمان می باشد.

اهداف شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

مهندسین مشاور صنعتی نوها، سازمان خود را با سه هدف اصلی بنا نموده اند که عبارتند از:
1- طراحی با کیفیت، با درنظر گرفتن خواسته های کارفرما و ضوابط و استانداردهای متداول کشور
2- نظارت بر اجرای پروژه های صنعتی و ارتقاء سطح نظارت و نزدیک کردن زمان انجام پروژه به زمان برنامه ریزی شده
3- پیروی از اصول اخلاقی حرفه ای (فیدیک)؛ این سازمان بر این باور است که این سه هدف، سه ضلع مثلثی است که به ایشان یاری می رساند تا بتوانند به بهترین نحو مأموریت سازمان خود را به انجام برسانند. به عبارت دیگر، رعایت اخلاق حرفه ای، کیفیت و زمان بر پایه تجربه و مهارت مهمترین عوامل در جهت نیل به تعالی این سازمان می باشد.